Postup pri podávaní žiadosti a začatí poskytovania sociálnej služby

Občan je prijímaný do ZPS Rejdová v zmysle platnej legislatívy (zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov)
ziadost.jpg
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v ZPS
V prípade, že má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, dovŕšil dôchodkový vek a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby, alebo ak potrebuje poskytovanie sociálnej služby v zariadení z iných vážnych dôvodov.
 • posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov je výlučnou kompetenciou obcí a miest. trvalého bydliska;
 • Vyplnenú a podpísanú žiadosť žiadateľom a lekársky nález vyplnený obvodným lekárom žiadateľa je potrebné odovzdať na miestom úrade. Na základe týchto dokumentov vypracuje posudkový lekár obce lekársky posudok a sociálny pracovník obce sociálny posudok. Prílohou tejto žiadosti je aj čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch, ktoré musia byť úradne overené. Klient musí okrem toho predložiť rozhodnutie o dôchodku vydané sociálnou poisťovňou. Výsledkom je posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Obec alebo mesto vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby na ktorú je žiadateľ odkázaný;
 • Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu občan podá na príslušný miestny úrad žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, v ktorej uvedie aj názov poskytovateľa sociálnej služby (zariadenie, o ktoré prejavil záujem). Žiadosť občana o uzatvorenie „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ podáva obec/mesto priamo do zariadenia, o ktoré občan prejavil záujem, prípadne môže občan sám podať žiadosť priamo do zariadenia.
Podanie žiadosti o poskytovanie sociálnej službytlačivá na stiahnutie
 • ZPS Rejdová doručenú žiadosť o poskytovanie sociálnej služby zaeviduje, pridelí jej číslo. Následne ju posúdi v prípade, že nie je kompletná vyžiada jej doplnenie.
 • v prípade, že v ZPS Rejdová je vhodné voľné miesto a fyzická osoba podala kompletnú žiadosť o poskytovanie sociálnej služby, zariadenie oznámi túto skutočnosť žiadateľovi listom v ktorom, fyzickej osobe oznámi dátum začatia poskytovania sociálnej služby;
 • v liste sa uvedú aj všetky doklady, lekárske vyšetrenia a osobné veci, ktoré sú nevyhnutné k nástupu a pobytu občana v zariadení pre seniorov
Začatie poskytovania sociálnej služby (nástup do zariadenia)
Bezprostredne po príchode do ZPS Rejdová bude s občanom uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov a budú dohodnuté ďalšie náležitosti spojené s poskytovaním sociálnej služby v našom zariadení. Vzhľadom na túto skutočnosť nám občan predloží:
 • Platný občiansky preukaz
 • Doklady o príjmových a majetkových pomeroch
 • Potvrdenie od ošetrujúceho lekára
V snahe zabezpečiť čo možno najkvalitnejšie poskytovanie pobytových služieb v našom zariadení odporúčame v deň začatia poskytovania sociálnej služby:
1) vyplniť:
 • vstupný dotazník klienta
 • vyhlásenie o usporiadateľovi pohrebu
 • preberací protokol o prevzatí osobných vecí
2) predložiť:
 • preukaz ŤZP
 • preukaz poistenca zdravotnej poisťovne
 • zdravotnú dokumentáciu
 • klienta je potrebné vyradiť z evidencie u doterajšieho obvodného lekára ( v prípade ak má klient záujem prejsť ku obvodnému lekárovi nášho zariadenia)
 • naordinované lieky (minimálne na 3 dni)
 • hygienické potreby, obuv, bielizeň a šatstvo v primeranom množstve, ktoré bude potrebovať počas pobytu v zariadení
 • okuliare, zdravotné a ortopedické pomôcky (ak takéto používa)
 • hotovosť na zaplatenie prvej úhrady za poskytovanú sociálnu službu, na úhradu svojich potrieb (najmä doplatkov za lieky)
Pobyt v zariadení nie je obmedzený regiónom, klientom sa môže stať ktokoľvek z celého Slovenska.

Samoplatcovia

Klientom Zariadenia pre seniorov Dom seniorov Rejdová, n. o., sa môže stať fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek.
Žiadateľ podá žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZPS Rejdová, n. o.
Klient musí okrem toho predložiť rozhodnutie o dôchodku vydané sociálnou poisťovňou. Samoplatcom nie je poskytovaná dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a hradia si výdavky spojené s pobytom v zariadení v plnej výške z vlastných zdrojov.

Kontaktujte nás

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky, e-mailom, alebo osobne.
Rejdová 12
049 26 Rejdová
0948 187 679
058 / 7325893
info@domseniorovrejdova.sk
© 2024 Dom seniorov Rejdová, n.o.. Všetky práva vyhradené. Vytvorené pre Dom seniorov.